News

22.08.2018

130 th anniversary of the birth of Dora Gabe. Works from the gallery fund

1.      Lilyana Russeva 1932 – 2009 Dora gabe

2.      Mariya Stolarova 1925 – 2016 Portrait of Dora Gabe

3.      Milka Peykova 1919 – 2016 Dora Gabe

4.      Penyu Valchanov 1931 Portrait of Dora Gabe

5.      Dimitar Ostoich 1928 -2010 Portrait of Dora Gabe

6.      Yordan Gavrilov 1929 – 2016 Dora Gabe