Departments

PASHOV

Iliya Rachov Pashov

Born on Nov 27th 1938 in Gabrovo. Graduated in illustration under prof. V. Staykov and reader P. Chuklev from the Academy of Fine Arts - Sofia in 1968.