Новини

27.02.2013

Стартира областен конкурс за рисунки

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. ТЕМИ НА КОНКУРСА ЗА РИСУНКИ

 

„ГОЗБИ  В  ГЛИНЕНИ  ГЪРНЕТА”

и

„ЕТНОСИТЕ  НА  ДОБРУДЖА”

2. ЦЕЛ

Целта на конкурса за рисунки е:

- да провокира интереса и да насочи вниманието на децата, подрастващите и обществото към историята иетнографията на добруджанския край;

- да популяризира единствения по рода си кулинарен фестивал на Добруджа ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА, койтопредставя автентични домашно приготвени ястия по стари рецепти, характерни за региона. ПРАЗНИКЪТ НА ГЪРНЕТАТА е еднодневен фестивал, посветен на популяризирането на кулинарния феномен, характерен за региона на Добруджа и неговото представяне пред широката публика, като най-важният елемент е да не се допусне изчезването на типични за региона продукти и ястия чрез промотирането им¸ съхраняване и разпространение на рецептите сред младите;

- да стимулира децата да предадат върху белия лист усещането си за традициите в родната кухня и начина, по който те възприемат приготвянето на вкусните селски ястия в глинени съдове, чувени и тави, а така също носиите, бита и обичаите на етносите от региона на Добруджа;

- да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата чрез различни материали и начини на изпълнение;

- да стимулира изследователската и познавателна дейност на участниците в търсенето на информация за етнографията на добруджанския край,  която може да бъде почерпана

от старите баби у дома,  в етнографските къщи в населени места в Добруджа, музеи, библиотеки, интернет публикации, теренно проучване и  др. източници.

 3. ОРГАНИЗАТОР

Конкурсът за рисунки се организира от

Кулинарния фестивал на Добруджа ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА

в партньорство с Регионален Исторически Музей – Добрич, Художествена галерия -Добрич, с подкрепата на ОБЩИНА ДОБРИЧ, със съдействието на

 Художествено Ателие за графика и рисувана керамика – Стария Добрич, Сдр. „Общности, опознаване, култура”, БАСЕТ /Българска асоциация за селски и екологичен туризъм/, Галерия  Дарзалас – Варна, вестник „Добруджанска трибуна”, Радио Добруджа, Радио Варна , Добруджа днес-www.DobrudjaDnes.comи др.

 

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА

4.1. Конкурсът се провежда в периода 15 ноември – 30 април 2013 г.

4.2. Конкурсът е областен и обхваща територията на област Добрич.

5.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.   В конкурса за рисунки могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г. и младежи до 18 г., които са разделени на 3 възрастови групи:

- I възрастова група - от 7 до 11 г.;

- II възрастова група - от 12 до 15 г.

- III трета нъзрастова група – от 16 до 18 г.

5.2.   Всеки участник има право да участва  с не повече от две творби -  по една за всяка тема.

5.3.   Рисунките трябва да са с размер 35/50 см или 50/70 см/посоченият размер е без паспарту/ и могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои, колаж.

Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите.

Задължително трябва да са паспартирани.

5.4.   На гърба на рисунките трябва да бъде изписана следната информация:

- трите имена и възрастта на детето

- населеното място, в което детето живее

- тема на рисунката

- наименование на рисунката

•    име на родител или преподавател;

•    адрес за кореспонденция;

•    телефон за връзка;

•    електронен адрес, скайп адрес, както и профил в социалните мрежи са допълнително улеснение за контакт с родителите или преподавателите на участниците.

5.5.    Творби без посочените данни по т. 5.4 няма да бъдат допускани до участие в конкурса.

5.6.    Рисунките се изпращат или могат да бъдат оставяни на адрес:

Регионален исторически музей - Добрич

Добрич 9300, ул. „Д-р К. Стоилов” 18

За конкурса „Гозби в глинени съдове” и „Етносите на Добруджа”

Крайният срок за изпращане на рисунките е 31 март 2013 г.

5.7.  Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите, стават собственост на кулинарния фестивал ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА.

6. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА ЗА РИСУНКИ

6.1.  Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват чрез:

- интернет

- електронни и печатни медии в областта

- плакати

6.2. Предоставяне на информация за конкурса в общини, училища,  читалища, клубове по интереси, домове за деца лишени от родителски грижи и други учреждения в Добрич и областта.

6.3.  Получените творби за участие в конкурса се сканират и публикуват на интернет.

6.4. Победителите от конкурса се уведомяват с писма на посочения от тях адрес за кореспонденция или по телефона и се оповестяват чрез:

- интернет

- електронни и печатни медии в областта

7.   ЕТАПИ НА КОНКУРСА:

Организацията и провеждането на конкурса преминава през няколко етапа:

I  етап:    Оповестяване на конкурса:

               15 – 30 ноември2012 г.- първоначално оповестяване

              30 ноември – 31 март 2013 г. -време на провеждане на конкурса

II  етап:   Приемане на рисунките, с които децата участват в конкурса:

               30 ноември 2012 г. – 31 март 2013 г.

III  етап: Оценяване на получените рисунки в отделните възрастови групи:

               1 – 10 април 2013 г.

IV етап: В края на месец април 2013 г. ще бъде организирано голямо градско събитие с изложба от конкурса и награждаване, което ще се проведе в РИМ – Добрич. Съпътстващата програма ще включва фолклорни изпълнения, анимация за деца и възрастни, уъркшопове, готварска работилница, дегустации на автентични добруджански ястия и др.

V етап: След приключванeна конкурса:

С творбите на участниците, класирани на първите 50 места се организира  заключителната изложба.

Организира се изложба с наградените и други избрани рисунки в някои населени места, от които са изпратени рисунките.

Избрани  рисунки ще бъдат изложени в залите на Художествена галерия -Добрич, РИМ – Добрич и на обществени места в града.

С възможност наградените рисунки да бъдат популяризирани чрез отпечатване върху фланелки, календари, постери и др. рекламни материали за целите на кулинарния фестивал ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА.

8.  ЖУРИ

8.1.  Подборът и класирането на рисунките се осъществява от 7-членно жури, определено от организаторите. Като членове на журито ще бъдат поканени известни художници, етнографи и галеристи.

8.2.   Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

8.3.  Критерии за оценка:

- естетически качества на рисунката –  богата и хармонична цветова гама, оригинален начин  на изпълнение,  добро  композиционно решение;

- рисунката да бъде коректно свързана с етнографията на добруджанския край;

- самостоятелност на изпълнение на рисунката;

- подходящидеен замисъл;

- присъствието в рисунката на етнографски елементи – глинено гърне и други автентични съдове за готвене, харнителни продукти и ястия, селска пещ, софра, добруджански носии и шевици, добруджански пейзаж  и типажи и др.;

- преимущесво са оригиналността на замисъла и изпълнението.

9. НАГРАДИ – грамоти и предметни награди

9.1.   Наградите, определени от журито са по 3 за всяка възрастова група.

9.2.   Извън наградите на журито се присъждат още:

Спциални награди от спонсори.

Участниците в заключителната изложба ще получат грамота за участие.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

10.1.Организаторите си запазват правата да фотографират, сканират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Краен срок за изпращане на рисунките 31 март 2013 г.

От ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – 

кулинарният фестивал на Добруджа