Заявление за временна изложба

ДО ДИРЕКТОРА

НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ДОБРИЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ за временна изложба

От Художник/Организатор..........................................................

Адрес: град ..................................ул. ………………………………………………………

Тел. ……………………………..........е-mail....................

Заявявам желание да ползвам зала за временна изложба в Художествена галерия – Добрич/ ХГ/ за периода

от ................................................. до ............................................., за......................................................................

Художникът/организаторът е необходимо да представи : концепция, снимков материал, адрес на сайт, каталог и др. материали за автора, брой творби и размери за одобрение от Галерийния съвет. При включване в изложбения календар художникът/ организаторът сключва договор с ХГ и заплаща такса в размер на 10 /десет/ лева на ден без ДДС за зала, регламентирана в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община гр. Добрич. Срокът за временна изложба се уговаря за не по-малко от 10 дни.

Запознат съм с условията за ползване на експозиционно пространство.

Подпис: ......................                                                                                                                                                                                                        Дата ..........2018 г.

Гр. Добрич